Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu “Toaleta-Myjąca.pl”

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Zamawiających (tj. podmioty będące osobami prawnymi, fizycznymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) w związku z korzystaniem z usług w ramach funkcjonowania Serwisu Toaleta-Myjąca.pl. 

§2

Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Serwisu Toaleta-Myjąca.pl jest EXSQO Anna Pierz z siedzibą w Krakowie, ul. Łużycka 44/35, 30-658 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie, NIP: 9930675010, Regon: 385133317.

§ 3

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu Toaleta-Myjąca.pl, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

§ 4

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Zamawiającego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 5

Serwis Toaleta-Myjąca.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a)
poprzez informacje wprowadzone do formularzy dobrowolnie przez Zamawiającego,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

§ 6

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Zamawiającego.

§ 7

 1. Dane osobowe Zamawiającego gromadzone przez Administratora to:
  a) imię i nazwisko
  b) adres mailowy
  c) numer telefonu komórkowego
  d) adres do doręczenia zamówienia
  e) dane niezbędne to wystawienia faktury w przypadku sprzedaży
 2. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu:
  a)
  odpowiednie zawarcie i realizację umowy, zgodnie z postanowieniami wskazanymi w dokumencie dostępnym na stronie www.toaleta-Myjąca.pl pod nazwą “Regulamin Toaleta-Myjąca.pl”,
  b) przesyłanie przez Administratora (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia. Jedyne podmioty, który otrzymują dane to organy posiadające odpowiednią legitymację prawną oraz podmioty współpracujące z Administratorem przy wykonywaniu umowy. W zależności od Produktu wybranego przez Zamawiającego mogą to być na przykład:
  a)
  Producenci,
  b) Dystrybutorzy,
  c) Dostawcy.

§ 8

Dane osobowe pozostawione w Serwisie Toaleta-Myjąca.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim, innym niż wymienione w § 7 pkt 3.

§ 9

 1. Zamawiającemu, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do:
  a)
  przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych,
  b) dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek,
  c) usunięcia danych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) przenoszenia danych,
  f) sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 1. Zamawiającemu, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail.
 2. Zamawiającemu, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do informacji na temat:
  a)
  celów przetwarzania,
  b) kategorii danych osobowych,
  c) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane,
  e) planowanego okresu przechowywania danych,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 10

Dane Zamawiającego są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Administratora.

§ 11

 1. Jedyne informacje zbierane automatycznie przez Serwis Toaleta-Myjąca.pl, to informacje zawarte w plikach cookies (niewielkich plikach tekstowych zapisywanych w przeglądarce internetowej, umożliwiających korzystanie z Serwisu Toaleta-Myjąca.pl).
 2. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Zamawiającego jest Administrator wskazany w § 2.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) trafniejszego dostosowania zawartości Serwisu Toaleta-Myjąca.pl do preferencji Zamawiającego,
  b) usprawnienia korzystania z Serwisu Toaleta-Myjąca.pl poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zwyczajów Zamawiającego,
  c) tworzenia statystyk, na podstawie których Administrator bada ruch na stronie i analizuje sposoby korzystania z niej przez Zamawiającego.
 4. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies jest możliwa w dowolnym momencie w zakładce ustawień przeglądarki internetowej.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

§ 12

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności Serwisu Toaleta-Myjąca.pl, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu Toaleta-Myjąca.pl. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Zamawiających o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 13

W Serwisie Toaleta-Myjąca.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Toaleta-Myjąca.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Zamawiający powinien zapoznać się we własnym zakresie.