Regulamin

Terms and Conditions www.Toaleta-Myjaca.pl

Terms and Conditions “Toaleta-Myjąca.pl”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Toaleta-Myjąca.pl należącej do EXSQO Anna Pierz i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Usługodawcą oraz Zamawiającym, wynikających ze złożenia przez Zamawiającego - za pośrednictwem strony internetowej - zamówienia na produkt.
 2. Usługodawcą i Operatorem strony internetowej Toaleta-Myjąca.pl jest EXSQO Anna Pierz z siedzibą w Krakowie przy ul. Łużycka 44/35, 30-658 Kraków, NIP: 9930675010. Usługodawca świadcząc usługi korzysta z zewnętrznych podmiotów, dostarczających produkty do Zamawiającego w ramach modelu “Dropshipping’u”.
 3. Strona internetowa Toaleta-Myjąca.pl ma na celu umożliwienie sprawnej komunikacji  pomiędzy Zamawiającym, a Usługodawcą, dostarczanie informacji związanych z produktami i złożenie zamówienia.
 4. Usługa elektroniczna dostarczana przez Operatora polega na  przyznaniu Zamawiającemu dostępu do przestrzeni internetowej, gdzie prezentowane są produkty oferowane przez Producenta, za pośrednictwem Usługodawcy.
 5. Zamawiający akceptuje Regulamin z chwilą złożenia zamówienia oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią samego Regulaminu i wyrażenia zgody na jego brzmienie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 6. Zamawiający jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z usługi elektronicznej oraz strony internetowej Toaleta-Myjąca.pl zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy jako Operatora Toaleta-Myjąca.pl.

§ 2
Definicje regulaminowe

 1. Zamawiający: podmiot będący osobą prawną, fizyczną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; podmiot korzystający z usług świadczonych przez Producenta, za pośrednictwem Usługodawcy.
 2. Usługodawca: podmiot świadczący usługę na rzecz Zamawiającego, przy wykorzystaniu podmiotów zewnętrznych (Producentów, Dystrybutorów i Dostawców).
 3. Usługa elektroniczna: usługa świadczona przez Operatora za pośrednictwem drogi elektronicznej (strony Toaleta-Myjąca.pl) na rzecz Zamawiających, w celu umożliwienia dostarczenia produktu przez Producenta.
 4. Produkt: towar Producenta prezentowany za pośrednictwem drogi elektronicznej zapewnionej przez Operatora.
 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną: wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 3
Korzystanie z możliwości strony internetowej

 1. Z panelu wyjściowego, na którym przedstawione są kluczowe informacje dotyczące funkcji strony Toaleta-Myjąca.pl, Zamawiający może przejść do podstrony umożliwiającej złożenie zamówienia.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane działania wynikające z przekazania przez Zamawiającego informacji niezgodnych ze stanem faktycznych, skutkujących znaczącym utrudnieniem realizacji zamówienia lub całkowitą niemożliwością jego realizacji.

§ 4
Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do usługi elektronicznej był ciągły oraz bezpieczny.
 2. Usługodawca usługi elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony Toaleta-Myjąca.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Zamawiającego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe przy składaniu zamówienia lub innych niezgodności, które powstały wskutek przekazania błędnych danych w formularzu zamówienia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Zamawiającego na stronie Toaleta-Myjąca.pl w wyniku niezachowania ostrożności przy posługiwaniu się loginem i hasłem.
 5. Informacje zawarte na stronie Toaleta-Myjąca.pl nie stanowią oferty Producenta lub Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

§ 5
Prawa i obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający jest zobowiązany do terminowego wykonywania płatności na konto Usługodawcy, zgodnie z zasadami opisanymi szerzej w § 8.
 2. Zamawiający jest odpowiedzialny za zniszczenie, uszkodzenie, wprowadzenie zmian technicznych lub wizualizalnych, jak również za wszelkie inne szkody inne niż wynikające z wad fabrycznych, dotyczące przekazanych mu Produktów powstałe w okresie od ich odbioru do momentu ewentualnego zwrotu.
 3. Zamawiający, który jest konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni kierując na adres mailowy pomoc@toaleta-myjaca.pl wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostępny na stronie Toaleta-Myjąca.pl.
 4. W przypadku gdy Zamawiającym jest Przedsiębiorca dokonujący zamówienia w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.
 5. Wszelkie reklamacje związane z jakością usług świadczonych przez Usługodawcę, Zamawiający może kierować na adres mailowy: admin@toaleta-myjaca.pl. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych, a o jej rezultacie Zamawiający zostaje poinformowany również drogą mailową, pod adresem z którego nadał wiadomość z reklamacją.
 6. Zamawiający  zobowiązany jest zwrócić towar bezpośrednio na adres Producenta, z którego Produkt został do niego nadany. Koszt przesyłki podlega zwrotowi na konto Zamawiającego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 14 dni. 
 7. Zwracany produkt zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Proces reklamacji rozpatrzonej pozytywnie skutkuje zwrotem środków na konto Zamawiającego w ciągu 14 dni od uzyskania pozytywnej decyzji.

§ 6
Dostawa

 1. Zamówiony towar dostarczany jest na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Zamawiającego w formularzu zamówienia, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego miejscu. 
 2. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
 3. W przypadku nieodebrania paczki Zamawiającego, zostaje on obciążony kosztem wysyłki Produktu z powrotem do nadawcy.
 4. Koszt  dostawy  pokrywa Zamawiający  i jest on zależny od sposobu dostawy wybranego przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

§ 7
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest EXSQO Anna Pierz z siedzibą w Krakowie przy ul. Łużycka 44/35, 30-658 Kraków, NIP: 9930675010.
 2. Podmiotem przetwarzającym jest podmiot zewnętrzny wykonujący usługę na polecenie Usługodawcy, którym  w zależności od wybranego produktu, jest jego Producent lub Dystrybutor. Podmiot ten uzyskuje dostęp jedynie do informacji niezbędnych do dostarczenia Produktów do wskazanej lokalizacji.
 3. Dane osobowe podane przez Zamawiającego są wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Usługi przez Usługodawcę.
 4. W celu realizacji wybranej usługi Zamawiający udostępnia następujące dane
  a)
  imię i nazwisko,
  b) adres mailowy,
  c) numer telefonu komórkowego,
  d) adres miejsca, do którego ma być dostarczony Produkt.
 5. Zamawiający ma prawo do:
  a) sprostowania,
  b) usunięcia,
  c) ograniczenia przetwarzania,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  e) przenoszenia danych,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Ograniczenie przetwarzania przez Zamawiającego poprzez niewyrażenie zgody za pośrednictwem stosownego pola wyboru lub zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania, nie pozwala na realizację usługi przez Usługodawcę.
 7. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę danych podanych przez Zamawiającego podczas składania zamówienia do celów marketingowych i analiz rynku, w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; zgoda ta może zostać wyrażona przez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru.    
 8. Producent jako podmiot przetwarzający dane dotyczące Zamawiającego, przekazane mu przez Usługodawcę, jest zobowiązany do zaufania pełnej poufności danych i postępowania w zgodzie ze standardami bezpieczeństwa danych ustalonymi przez Usługodawcę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz europejskiego z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe Zamawiającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera osobny dokument dostępny na stronie Polityka Prywatnośći Toaleta-Myjąca.pl”.

§ 8
Płatności

 1. Usługodawca wysyła Zamawiającemu, na wskazany przez niego podczas składania zamówienia adres e-mail, fakturę VAT/rachunek. Zamawiający wyraża zgodę na dostawanie dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w panelu rejestracji.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczania zapłaty za usługę drogą elektroniczną, bezpośrednio po uzupełnieniu i zatwierdzeniu formularza zamówienia.
 3. Rozliczenia transakcji dokonuje System Płatności Internetowych Przelewy24.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Zamawiający będzie informowany o zmianach przez wyświetlenie komunikatu na głównej stronie Toaleta-Myjąca.pl oraz drogą mailową na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany strona Toaleta-Myjąca.pl nie będzie mogła zezwolić na dokonanie zamówienia.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
 3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.